Как снять пароль на BIOS в ноутбуке ASUS

Проблема: в ноутбуке установлен неизвестный пароль на вход в AMI BIOS. Владелец его забыл, а вам нужно изменить некоторые параметры. (Скажем, очерёдность загрузки или режим SATA-контроллера.) Как сбросить пароль CMOS, не разбирая ноутбук? 

Данная инструкция может помочь лишь в том случае, если в вашем устройстве установлен пароль только на вход в настройки BIOS. Если же password запрашивается просто при включении (и без его ввода вы не можете ни войти в БИОС, ни загрузить операционную систему), то это руководство применить будет невозможно. В таком случае нужно вскрывать ноутбук и отсоединять батарейку.

Сброс пароля на БИОС с помощью мастер-кода

1. Выясните версию текущей прошивки BIOS. Это можно сделать разными способами:

  • в программах вроде Everest/AIDA64:
Выяснение версии BIOS
Выяснение версии BIOS

 

  • на экране POST:
Выяснение версии BIOS
Выяснение версии BIOS

 

2. Уточните на сайте дату выпуска текущей прошивки:

Уточнение даты выпуска BIOS
Уточнение даты выпуска BIOS на официальном сайте производителя

 

Как видно из первой картинки, в нашем случае версия отображается правильно, а дата выпуска — неверная. Так что второй пункт инструкции с уточнением на офсайте лишним не будет.

3. В качестве системной даты установите дату выпуска прошивки:

Установка даты выпуска прошивки в качестве системной даты
Установка даты выпуска прошивки BIOS в качестве системной даты

 

4. Перезагрузите ноутбук, нажмите F2. В качестве пароля введите мастер-код, соответствующий дате выпуска прошивки BIOS (см. таблицу ниже).

5. Удалите неизвестный пароль с помощью команды Clear User Password. Либо измените его на свой.

Удаление User Password или Superviser Password
Удаление пароля BIOS. В нашем случае ‘User Password’.

 

После этого можно тут же в БИОСе установить корректную дату, сохранить настройки и выйти.

Мастеркоды

<Дата выпуска прошивки BIOS> : <мастер-код>

2011/ 1/ 1 : 1BLDABLA
2011/ 1/ 2 : 1AAA4ABA
2011/ 1/ 3 : 1A219DAA
2011/ 1/ 4 : 1B4HBBLA
2011/ 1/ 5 : CHAALO0B
2011/ 1/ 6 : CABBAAAL
2011/ 1/ 7 : 9ABB00LD
2011/ 1/ 8 : 91DDO10D
2011/ 1/ 9 : BOAADAAB
2011/ 1/10 : AOAABADB
2011/ 1/11 : AB12LHL0
2011/ 1/12 : A4H4A1AL
2011/ 1/13 : AAAA0ADB
2011/ 1/14 : AAOBOBL2
2011/ 1/15 : A10BDBA1
2011/ 1/16 : AODL1AD1
2011/ 1/17 : ALAAALLC
2011/ 1/18 : AA12LLA9
2011/ 1/19 : ACH4ABDB
2011/ 1/20 : BA04OABA
2011/ 1/21 : BAAADBAA
2011/ 1/22 : L1A92LDA
2011/ 1/23 : L0LLABBA
2011/ 1/24 : DLBLLAAA
2011/ 1/25 : DAAAAHBB
2011/ 1/26 : DC1BB1BL
2011/ 1/27 : DL0ACAAD
2011/ 1/28 : BDAAADBD
2011/ 1/29 : BAA90L2B
2011/ 1/30 : 00A9O1AB
2011/ 1/31 : 0BBOAAA0
2011/ 2/ 1 : 9A19BALA
2011/ 2/ 2 : BCHLC0BA
2011/ 2/ 3 : BLALACAA
2011/ 2/ 4 : ODOA0ALA
2011/ 2/ 5 : OAB2AA0B
2011/ 2/ 6 : ABDAHBAL
2011/ 2/ 7 : A0AABALD
2011/ 2/ 8 : AA19LL0D
2011/ 2/ 9 : AAHL2BAB
2011/ 2/10 : AL0L0BDB
2011/ 2/11 : ADABAAL0
2011/ 2/12 : AAAA4LAL
2011/ 2/13 : A9LBBBDB
2011/ 2/14 : A0DALBL2
2011/ 2/15 : AAAABAA1
2011/ 2/16 : AA1CAHD1
2011/ 2/17 : AA0OO1LC
2011/ 2/18 : ABABAAA9
2011/ 2/19 : BHAADBDB
2011/ 2/20 : D9AALHBA
2011/ 2/21 : B0BLB1AA
2011/ 2/22 : BBABAADA
2011/ 2/23 : AAAA0BBA
2011/ 2/24 : AOCCALAA
2011/ 2/25 : 4BOODABB
2011/ 2/26 : 44BA1BBL
2011/ 2/27 : HAAAALAD
2011/ 2/28 : HABLB9BD
2011/ 3/ 1 : ALAB1BLA
2011/ 3/ 2 : A4OAAABA
2011/ 3/ 3 : AA0CBDAA
2011/ 3/ 4 : AADOABLA
2011/ 3/ 5 : A1ABAO0B
2011/ 3/ 6 : A01A9AAL
2011/ 3/ 7 : AL0LB0LD
2011/ 3/ 8 : AAABL10D
2011/ 3/ 9 : ACAAAAAB
2011/ 3/10 : AAAAAADB
2011/ 3/11 : AAL1AHL0
2011/ 3/12 : B2B0C1AL
2011/ 3/13 : B0AABADB
2011/ 3/14 : LLCALBL2
2011/ 3/15 : LAOLABA1
2011/ 3/16 : DCBD0AD1
2011/ 3/17 : DLAAOLLC
2011/ 3/18 : DDB1DLA9
2011/ 3/19 : DAA02BDB
2011/ 3/20 : HHA0LABA
2011/ 3/21 : HBAAABAA
2011/ 3/22 : 0A9OHLDA
2011/ 3/23 : 01L0BBBA
2011/ 3/24 : OLLDDAAA
2011/ 3/25 : ODAA2HBB
2011/ 3/26 : LA21A1BL
2011/ 3/27 : LB4HLAAD
2011/ 3/28 : B0AAADBD
2011/ 3/29 : BABOBL2B
2011/ 3/30 : 21BOL1AB
2011/ 3/31 : 1OBB2AA0
2011/ 4/ 1 : ADLOAALA
2011/ 4/ 2 : AAB0L0BA
2011/ 4/ 3 : A9ADACAA
2011/ 4/ 4 : A0CABALA
2011/ 4/ 5 : ABO11A0B
2011/ 4/ 6 : AABHABAL
2011/ 4/ 7 : AAAA0ALD
2011/ 4/ 8 : ABBOAL0D
2011/ 4/ 9 : AHA0HBAB
2011/ 4/10 : D9A0BBDB
2011/ 4/11 : DBAD1AL0
2011/ 4/12 : DB9AALAL
2011/ 4/13 : BAL10BDB
2011/ 4/14 : BOLHABL2
2011/ 4/15 : ABAA4AA1
2011/ 4/16 : A42BBHD1
2011/ 4/17 : 4A4BL1LC
2011/ 4/18 : 4AADBAA9
2011/ 4/19 : H1BAABDB
2011/ 4/20 : LABAAHBA
2011/ 4/21 : BOB241AA
2011/ 4/22 : BLD49ADA
2011/ 4/23 : 04AABBBA
2011/ 4/24 : 0A1BBLAA
2011/ 4/25 : LAHBAABB
2011/ 4/26 : L1AL0BBL
2011/ 4/27 : B0OAALAD
2011/ 4/28 : BL02D9BD
2011/ 4/29 : 2AD41A2B
2011/ 4/30 : 9AD4LBAB
2011/ 5/ 1 : AAA40BLA
2011/ 5/ 2 : A29AAABA
2011/ 5/ 3 : A0LBDDAA
2011/ 5/ 4 : ABLB1BLA
2011/ 5/ 5 : BAADAO0B
2011/ 5/ 6 : LC2ABAAL
2011/ 5/ 7 : LL42A0LD
2011/ 5/ 8 : DDA4A10D
2011/ 5/ 9 : DA9A9AAB
2011/ 5/10 : 4HBA1ADB
2011/ 5/11 : 4BB9AHL0
2011/ 5/12 : HADLL1AL
2011/ 5/13 : H1ALAADB
2011/ 5/14 : 0L1AABL2
2011/ 5/15 : 0DH2CBA1
2011/ 5/16 : OAAABAD1
2011/ 5/17 : O9OALLLC
2011/ 5/18 : L0B9ALA9
2011/ 5/19 : LADLHBDB
2011/ 5/20 : B1DLAABA
2011/ 5/21 : BOABCBAA
2011/ 5/22 : 2D1AALDA
2011/ 5/23 : 2A0B0BBA
2011/ 5/24 : 19AAAAAA
2011/ 5/25 : 10AAHHBB
2011/ 5/26 : 1B0CB1BL
2011/ 5/27 : 1ADODAAD
2011/ 5/28 : COAB2DBD
2011/ 5/29 : CB1AAL2B
2011/ 5/30 : AACAA1AB
2011/ 5/31 : ACOLHAA0
2011/ 6/ 1 : LBBABALA
2011/ 6/ 2 : DBDBD0BA
2011/ 6/ 3 : DAAA2CAA
2011/ 6/ 4 : DO1AAALA
2011/ 6/ 5 : BB49OA0B
2011/ 6/ 6 : B4AOABAL
2011/ 6/ 7 : AABBBALD
2011/ 6/ 8 : AABA1L0D
2011/ 6/ 9 : 41DBABAB
2011/ 6/10 : OADBABDB
2011/ 6/11 : LBABOAL0
2011/ 6/12 : LL1AALAL
2011/ 6/13 : B40CBBDB
2011/ 6/14 : BAAO1BL2
2011/ 6/15 : 0AOBAAA1
2011/ 6/16 : 020A0HD1
2011/ 6/17 : L0DLA1LC
2011/ 6/18 : LLAB4AA9
2011/ 6/19 : BA1A9BDB
2011/ 6/20 : 1ACA1HBA
2011/ 6/21 : CAO1A1AA
2011/ 6/22 : CAB0BADA
2011/ 6/23 : 92AAABBA
2011/ 6/24 : 9HLA4LAA
2011/ 6/25 : BBBL9ABB
2011/ 6/26 : BAADBBBL
2011/ 6/27 : O1CABLAD
2011/ 6/28 : ALO1A9BD
2011/ 6/29 : ADB00A2B
2011/ 6/30 : ABL0ABAB
2011/ 7/ 1 : ABA0BBLA
2011/ 7/ 2 : 4A1ABABA
2011/ 7/ 3 : 41HAADAA
2011/ 7/ 4 : HOAL0BLA
2011/ 7/ 5 : HDOBOO0B
2011/ 7/ 6 : 0A0ADAAL
2011/ 7/ 7 : 09D110LD
2011/ 7/ 8 : O0A0A10D
2011/ 7/ 9 : OB1ABAAB
2011/ 7/10 : L11A0ADB
2011/ 7/11 : LO0OOHL0
2011/ 7/12 : BDA0D1AL
2011/ 7/13 : BAAD1ADB
2011/ 7/14 : 29LAABL2
2011/ 7/15 : 2BB1LBA1
2011/ 7/16 : 1BAHAAD1
2011/ 7/17 : 1ACAALLC
2011/ 7/18 : 1OOOCLA9
2011/ 7/19 : 1BB0ABDB
2011/ 7/20 : OAB0AABA
2011/ 7/21 : OCADLBAA
2011/ 7/22 : ABBAALDA
2011/ 7/23 : ADA1BBBA
2011/ 7/24 : AAAHCAAA
2011/ 7/25 : AO9AAHBB
2011/ 7/26 : ALLB01BL
2011/ 7/27 : A4LBAAAD
2011/ 7/28 : AAADHDBD
2011/ 7/29 : AA2ABL2B
2011/ 7/30 : AD2A11AB
2011/ 7/31 : AA42AAA0
2011/ 8/ 1 : OB0A0ALA
2011/ 8/ 2 : OLA1A0BA
2011/ 8/ 3 : LAAHHCAA
2011/ 8/ 4 : LALABALA
2011/ 8/ 5 : BABOLA0B
2011/ 8/ 6 : B2AB2BAL
2011/ 8/ 7 : 00CDAALD
2011/ 8/ 8 : 0BOAOL0D
2011/ 8/ 9 : LAB1ABAB
2011/ 8/10 : 1AB1BBDB
2011/ 8/11 : 1AA4LAL0
2011/ 8/12 : 1ABABLAL
2011/ 8/13 : C2ABABDB
2011/ 8/14 : CHABOBL2
2011/ 8/15 : 9B9DAAA1
2011/ 8/16 : 9ALABHD1
2011/ 8/17 : B1L211LC
2011/ 8/18 : BLA4AAA9
2011/ 8/19 : OD2ABBDB
2011/ 8/20 : AB2AOHBA
2011/ 8/21 : AH49A1AA
2011/ 8/22 : AAALDADA
2011/ 8/23 : AABL1BBA
2011/ 8/24 : A1BAALAA
2011/ 8/25 : AOD2BABB
2011/ 8/26 : ADAAABBL
2011/ 8/27 : AA1A4LAD
2011/ 8/28 : A9H999BD
2011/ 8/29 : A0ALBA2B
2011/ 8/30 : LAALABAB
2011/ 8/31 : L1OBBOA0
2011/ 9/ 1 : 0OALABLA
2011/ 9/ 2 : LLBL4ABA
2011/ 9/ 3 : LAAA9DAA
2011/ 9/ 4 : B9A2BBLA
2011/ 9/ 5 : BB94LO0B
2011/ 9/ 6 : 2BLAAAAL
2011/ 9/ 7 : 2AL900LD
2011/ 9/ 8 : 1OALO10D
2011/ 9/ 9 : 1BBLDAAB
2011/ 9/10 : BA2LBADB
2011/ 9/11 : BC4ALHL0
2011/ 9/12 : OBABA1AL
2011/ 9/13 : ODBA0ADB
2011/ 9/14 : AABAOBL2
2011/ 9/15 : ABD9DBA1
2011/ 9/16 : ALAO1AD1
2011/ 9/17 : A41BALLC
2011/ 9/18 : AA4ALLA9
2011/ 9/19 : AAABABDB
2011/ 9/20 : ADABOABA
2011/ 9/21 : AAOBDBAA
2011/ 9/22 : AB0A2LDA
2011/ 9/23 : ALDCABBA
2011/ 9/24 : AAAOLAAA
2011/ 9/25 : AA1BAHBB
2011/ 9/26 : AAHAB1BL
2011/ 9/27 : B2ALCAAD
2011/ 9/28 : B0OBADBD
2011/ 9/29 : LB0A0L2B
2011/ 9/30 : B0LAO1AB
2011/10/ 1 : AAAL0ALA
2011/10/ 2 : A1OAA0BA
2011/10/ 3 : 4L02HCAA
2011/10/ 4 : 4DD4BALA
2011/10/ 5 : HAAALA0B
2011/10/ 6 : 0B192BAL
2011/10/ 7 : 000LAALD
2011/10/ 8 : OAALOL0D
2011/10/ 9 : OAAAABAB
2011/10/10 : LLAABBDB
2011/10/11 : LDLBLAL0
2011/10/12 : BABABLAL
2011/10/13 : B9AAABDB
2011/10/14 : 20C9OBL2
2011/10/15 : 2BOLAAA1
2011/10/16 : 1ABBBHD1
2011/10/17 : 1AAA11LC
2011/10/18 : 1BBBAAA9
2011/10/19 : 1HAABBDB
2011/10/20 : O9AAOHBA
2011/10/21 : OBAAA1AA
2011/10/22 : AB9CDADA
2011/10/23 : AALO1BBA
2011/10/24 : AOLBALAA
2011/10/25 : ABAABABB
2011/10/26 : A42LABBL
2011/10/27 : AA4B4LAD
2011/10/28 : AAAA99BD
2011/10/29 : A1BCBA2B
2011/10/30 : AABCABAB
2011/10/31 : AOB0BOA0
2011/11/ 1 : 0LLCABLA
2011/11/ 2 : O4BO4ABA
2011/11/ 3 : LAAB9DAA
2011/11/ 4 : LACABBLA
2011/11/ 5 : B1OBLO0B
2011/11/ 6 : B0BBAAAL
2011/11/ 7 : 0LAA00LD
2011/11/ 8 : 0ABCO10D
2011/11/ 9 : LCBODAAB
2011/11/10 : 1AAOBADB
2011/11/11 : 1AAALHL0
2011/11/12 : 129AA1AL
2011/11/13 : C0LL0ADB
2011/11/14 : CBLBOBL2
2011/11/15 : 9AAADBA1
2011/11/16 : 9C211AD1
2011/11/17 : BL40ALLC
2011/11/18 : BDAALLA9
2011/11/19 : OA9AABDB
2011/11/20 : AHBAOABA
2011/11/21 : ABB0DBAA
2011/11/22 : AADD2LDA
2011/11/23 : A1AAABBA
2011/11/24 : AL11LAAA
2011/11/25 : ADH0AHBB
2011/11/26 : AAAAB1BL
2011/11/27 : A9BOCAAD
2011/11/28 : A0B0ADBD
2011/11/29 : AADD0L2B
2011/11/30 : L1DDO1AB
2011/12/ 1 : 0DADBALA
2011/12/ 2 : LA9AC0BA
2011/12/ 3 : L9L1ACAA
2011/12/ 4 : B0L00ALA
2011/12/ 5 : BBAAAA0B
2011/12/ 6 : 2ABOHBAL
2011/12/ 7 : 2OA0BALD
2011/12/ 8 : 1BADLL0D
2011/12/ 9 : 1H9A2BAB
2011/12/10 : B9BA0BDB
2011/12/11 : BBB1AAL0
2011/12/12 : OBDH4LAL
2011/12/13 : OAAABBDB
2011/12/14 : AO2OLBL2
2011/12/15 : AB40BAA1
2011/12/16 : A4ADAHD1
2011/12/17 : AABAO1LC
2011/12/18 : AAB1AAA9
2011/12/19 : A1DHDBDB
2011/12/20 : AADHLHBA
2011/12/21 : AOAAB1AA
2011/12/22 : AL1BAADA
2011/12/23 : A4HB0BBA
2011/12/24 : AAADALAA
2011/12/25 : AAOADABB
2011/12/26 : A2021BBL
2011/12/27 : B0D4ALAD
2011/12/28 : BLAAB9BD
2011/12/29 : LA1BAA2B
2011/12/30 : BACBOBAB
2011/12/31 : AAOLDOA0

P.S. данный метод проверен мною на ноутбуке ASUS P50IJ. Однако, не стоит ожидать, что он сработает на любой модели ASUS.

Мастер-коды взяты с форума OsZone:  http://forum.oszone.net/post-1875724-319.html

3 комментария к “Как снять пароль на BIOS в ноутбуке ASUS”

  1. На каком сайте уточнять дату выпуска текущей прошивки? Пробовал на официальном сайте AMIbios ничего не нашёл, с английским проблемы. Прошивка G74Sx.202

    Ответить
  2. С пол. пинка! Спасибо большое!
    Сгенерировал первый из списка и все, вход в биос открыт!

    Ответить

Оставьте комментарий